Login Kontakt Impressum & Datenschutz

ISSOP 2018 / Contacts

Congress Venue:

Universitätsklinikum Bonn (UKB)
Biomedizinisches Zentrum (BMZ)
Venusberg, Sigmund-Freud-Str. 25, 53127 Bonn
Google-Map

Congress office:
Kinderneurologisches Zentrum
LVR-Klinik Bonn
Mr. Helmut Hollmann
E-mail: Helmut.Hollmann@lvr.de
Waldenburger Ring 46, 53119 Bonn, Germany

Office of German Society for Social Pediatrics (DGSPJ):
Ms. Katarzyna Paul
E-mail: geschaeftsstelle@dgspj.de
Chausseestr. 128/129, 10115 Berlin, Germany

home